ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวและสิทธิในการดำเนินคดีในศาลให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอสวรรคโลก
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้กลุ่มบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวและสิทธิในการดำเนินคดีในศาล ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอสวรรคโลก ตามนโยบายของประธานศาลฎีกาในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลย อันเป็นการคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสะดวกรวดเร็ว การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว การลดการเรียกหลักประกัน และลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน โดยบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวและสิทธิในการดำเนินคดีในศาล ให้แก่ผู้ต้องขังโดยการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแบบใบเดียว การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) การตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ฯลฯ  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก  เป็นประธานในการกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมและตอบข้อซักถามจากผู้ต้องขัง  ทั้งนี้มีผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาและคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด เข้ารับการฟังบรรยายจำนวน ๑๖๑ คน ณ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย