ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓” ผ่านระบบ Zoom Meeting
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ฯ และบุคลากรของศาลจังหวัดสวรรคโลกที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และเนื้อหาของแบบประเมินให้มีความต่อเนื่องและชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแบบประเมินตนเอง  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย