ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการเป็นศาลดิจิทัล และการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์”
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๒๖ , ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๙ – ๑๖ นาฬิกา ศาลจังหวัดสวรรคโลก จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการเป็นศาลดิจิทัล และการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก นางสาวสิริภา  คิดจิตต์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก นางสอยดาว  สองมา ผู้อำนวยการฯ  นางวานิช  นิ่มนุ่ม นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายสุภาพ  โตพันธ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรภายในศาลจังหวัดสวรรคโลกผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ ในระบบ Google Meet เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ข้อกำหนดประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการพิจารณาคดีด้วยระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ(ออนไลน์) และระบบการบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม CIOS เป็นต้น ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก  อำเภอเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙