ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก ให้การต้อนรับนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่เข้าศึกษาเรียนรู้บริเวณศาลจังหวัดสวรรคโลกในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก มอบหมายให้นางสอยดาว  สองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลกให้การต้อนรับนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน ๑๒๙ คน ที่เข้าศึกษาเรียนรู้บริเวณศาลจังหวัดสวรรคโลก  ซึ่งเป็นฐานหนึ่งในการเดินทางไกลในกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ตามฐานต่างๆ โดยมีนายเทียนชัย  กอบทอง นิติกร เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอาคารสถานที่และวิธีปฏิบัติตนในศาล  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๕.๒ สร้างการรับรู้  ลดช่องว่าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสําหรับบุคลากรภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและการพัฒนางานศาลยุติธรรมที่ยั่งยืน ณ ศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย