ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  นายเริงศักดิ์  วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ผู้พิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๖ ผู้พิพากษาหัวหนาศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ และขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอํานาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  ในการนี้  นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน  มูลนิธิ ชมรม และสมาคมต่างๆ ได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดพิษณุโลก