ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก รวมพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๗ นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณ แดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรีทุกพระองค  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


image เอกสารแนบ